T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

Sivil Savunma Birimi


AMACI :

  Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının¸bakanlığımız adına Maltepe Devlet hastanesindeki Sivil Savunma Çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinli,ğini sağlamaktır.

 SORUMLULAR :

 1- Başhekim   

 2- Sivil savunma Uzmanı

SİVİL SAVUNMA BÜROSU KADROSU :

1-     Sivil Savunma Uzmanı

SİVİL SAVUNMA BÜROSUNUN GÖREVLERİ:

a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

 BÜRODA KULLANILAN MEVZUAT VE DÖKÜMANLAR :

KANUNLAR :

7126 Sivil Savunma Kanunu

5902 sayılı Afet ve acil durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

Olağanüstü Hal Kanunu

Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanununa Ek Kanun

Milli Korunma Kanunu

Sıkıyönetim Kanunu

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Tüzükler :

4/11635 Sivil Müdafaa Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi

4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname

6/624 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük

6/3150 Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü

6/3150 Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

2/13765 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi

90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü

93/4397 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yayımlanan Yönetmelikler:

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

2009/15316 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 96/8716

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği 88/12777

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 12777

Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği  4/7778

Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri İle Yükümlülerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik  7/7058

Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği 88/13543

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 83456
Bakan Onayı ile Yayımlanan Yönetmelikler :

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

Sivil Savunma Gelirlerinin Toplanması ve Özel Ödeneğin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği

Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait Planlama, Teşkilât, İkmal ve Diğer Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Sîvil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik

Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik

Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafindan Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda, Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
Yönergeler :

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Personel Yönergesi

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi

Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri ile Radyolojik Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönerge

Sivil Savunma Teşkilatı FM Telsiz Telefon Haberleşme Sistemi İşletme Yönergesi

Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi

Sivil Savunma Servisleri ile Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Tanıtma ve Yayın Yönergesi

Diğer Mevzuat :

Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu

7/9338 Sivil Savunma Eğitim, Tatbikat Ders ücretlerine ilişkin Kararname